Hematoloji Uzmanlık Derneği

Derneğin Adı:
Madde 1. Derneğin adı “Hematoloji Uzmanlık Derneği” dir. Derneğin merkezi Ankara’dır. Adresi Atatürk Bulvarı 169/40 Bakanlıklar Ankara’dır. Derneğin şubesi yoktur. Bu tüzükle 2908 sayılı Dernekler Kanununa uygunluğu sağlanmıştır.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Sürdürülecek Çalışmalar:
Madde 2. Derneğin amacı ülkemizde ve  Avrupa ve Asya ülkelerini içeren coğrafi bölgede sağlık bilimleri ile (Hematoloji, hemaferezis ve transfüzyon ile ilgili bilim dalları, solid organ ve doku transplantasyonu, İmmunoloji), sosyal, iktisadi, ekonomik, teknik, ulaştırma, iletişim, eğitim, medya, turizm, inşaat ve madencilik, müşavirlik  alanlarında bilimsel   bilgi iletişimini sağlamak, bu alandaki çalışma ve araştırmaları yapmak geliştirmek, desteklemek ve iktisadi faaliyetlerde bulunmak, bu alanda yapılacak olan bilimsel çalışmalarını uluslararası düzeyde en iyi şekilde temsil edilmesini sağlamaktır. Bu amaçla;
1. Üyelerinin mesleki açıdan gelişmeleri ve gereksinimlerinin karşılanabilmesi için her türlü yardımda (araç, gereç, sarf malzemesi) bulunur, ulusal ya da uluslararası bilimsel toplantılar (kongre, sempozyum, seminer, kurs, vs.) düzenler ve yayınlar yapar. Gerektiğinde yurt dışına eğitime gönderir.
2. Yasa ve tüzük kurallarına uyularak gerekli izinleri almak koşuluyla ilgili tüm branşlarla ile ilgili ulusal ve uluslararası  dernek ve kuruluşlara üye olur ve gerektiğinde temsilci gönderir.
3. Amacına yönelik vakıflar kurar ya da başka bir vakfın kurucu üyeliğine katılır.
4. Dernek bünyesin de Kurulacak Hematoloji ve Kemik iliği Transplantasyon ve Doku Bilgi Bankası üniteleri ile hastalara ve donörlere güvenli ve yeterli işlemlerinin sunulmasını sağlar ve  her türlü doku bilgi kayıtlarını tutar. Hastaların ve donörlerin güvenli ve yeterli yararlanmaları için gerekli tüm girişimleri yapar. Hematoloji ve Kemik iliği Transplantasyon ve Doku Bilgi Bankası konusunda gerekli olan tüm doktor, personel ve teknik elemanların eğitiminin planlanması ve uygulanması için gerekenleri yapar. Hematoloji kliniği, Kemik iliği Nakil Merkezleri ve Kök Hücre işleme, araştırma laboratuvarı ve Hemaferez merkezi açar.
5  Derneğin yönetim kurulunun belirleyeceği koşullarda, bilimsel aktivite ve araştırmaları destekler ve ödüllendirir. Hizmet ödülleri verir.
6. Dernek her türlü araştırma merkezi, hastane yada poliklinik, kan bankası, amaçlarına uygun hertürlü şirketler kurar ve işletir yada devir alır ve     bu gibi kuruluşları destekler.
7. Gerektiğinde yurt dışından araştırıcı, eğitici ve konuşmacı davet eder.
8. Derneğe gelir sağlama amacına yönelik olarak çeşitli sosyal etkinliklerde (piyango,     balo, eğlence, temsil, konser, gezi, kermes, sergi, spor yarışması, vb.) bulunur.
9. Her türlü taşınır ve taşınmaz mallar alır ve gereksinim duymadıklarını satar. Taşınır ve taşınmaz malları  kiralar ya da kiraya verir. İpotek ve diğer ayni hakları kurar ve kaldırır.
10. Sağlık Bilimleri ile gen tedavisi, hücre işleme ve hücre mühendisliği işlemlerinin etkin olarak yapılmasını ve merkezler arasında standardizasyonu sağlar. Bu konuda gerekli el kitaplarını hazırlar.
11. Kalite güvencesi ve kalite kontrol programlarını başlatır.

 Tüzüğün tamamına ulaşmak için tıklayınız.

   koşulsuz katkılarıyla